skip to Main Content

Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders en biomassa. Niet meer ruimte benutten dan er product is en het vermijden van grote investeringen in sleufsilo’s. Bij het inslurven van veevoeders en biomassa wordt ingezet op meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst.

MEER KWALITEIT

Een beter bewaard ruwvoeder draagt bij aan een smaakvoller product, waarbij de voederwaarde beter bewaard is gebleven. Hierdoor ontstaat een hogere ruwvoerefficiëntie. Veehouders zijn in staat om meer uit hun ruwvoer te halen, waardoor een reductie van aan te kopen (kracht-)voeders mogelijk wordt geacht. Inzet op het fermenteren van biomassa in een slurf middels de Bokashi-methode draagt bij aan de kwaliteit van onze bodem; de basis van onze voedselproductie. Nagenoeg alle koolstof (C) en energie van de biomassa blijft tijdens betreffende fermentatie in het product aanwezig en komt beschikbaar voor de grond. Hierdoor draagt het bij aan het niveau van uw organische stofgehalte en het stimuleren van het bodemleven.

MEER RENDEMENT

Kwaliteit is de basis onder rendement. Door een hogere benutting van het eigen geteelde of aangekochte product op uw bedrijf wordt u in staat geacht te besparen op aan te kopen (kracht-)voeders. Dit levert u direct rendement op, maar heeft in de melkveehouderij ook een positief effect op o.a. de toenemende regelgeving omtrent de benodigde eiwitproductie van eigen land.

Op diverse erven is erfafspoeling van perssappen een grote uitdaging, waarbij de ondergrond om forse investeringen vraagt om dit op een juiste wijze georganiseerd te krijgen. Middels het baggen van uw product wordt dit vraagstuk ondervangen en uw perssappen alsnog op een goede wijze benut als voedingstof.

MEER MILIEUWINST

Een hoge kwaliteit van opslag geeft een betere benutting van de producten welke op het bedrijf worden geteeld of aangevoerd. Daarnaast krijgen geconcentreerde perssappen niet de mogelijkheid om af te vloeien de natuur in. Dit zijn in de basis al goede slagen qua milieu. Een goede milieuwinst is naar ons mening te maken met het op een andere wijze omgaan met biomassa, welke binnen diverse processen vrijkomt in Nederland. Hierbij valt te denken aan (sloot-/berm)maaisel, GFT-afval, blad, maar ook biomassa vanuit de tuinbouw en foodindustrie. Vaak wordt dit nog als laagwaardig afval gezien, echter betreft het producten waarin volop voedingswaarde aanwezig is voor onze bodem of een basis voor eventuele andere processen. Daar dienen we zuinig op te zijn! De baggingmachine biedt de mogelijkheid om betreffende producten op een juiste wijze op te slaan en eventuele additieven t.b.v. het Bokashi-proces gecontroleerd toe te laten voegen. Een mooi en praktisch voorbeeld van circulaire economie en kringlooplandbouw, welke bij een zorgvuldige uitvoering alleen maar voordeel biedt voor alle betrokken partijen!

Back To Top