skip to Main Content

Bokashi is een methode om organisch (rest)materiaal te fermenteren en toe te passen als effectieve bodemverbeteraar. Middels betreffende proces wordt het organisch materiaal met behoudt van alle energie terug te geven aan de bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en aminozuren. Bokashi ontstaat met hulp van Effectieve Micro-organismen, ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higo in Japan.

Lange tijd zijn meer meststoffen, chemische middelden en intensievere bewerkingen de standaard ingrepen geweest om de bodem in het gewenste gareel te houden of te brengen t.b.v. o.a. hoge gewasproducties. Inmiddels groeit het inzicht dat de bodem meer is dan een statisch medium en intensieve zorg vraagt om gezond te blijven. Deze gezonde bodem is namelijk essentieel voor een circulaire economie, waarbij de aanwezigheid van voldoende koolstof de basis is.

Laagwaardig biomassa komt vrij in de landbouw, tuinbouw en bosbouw en tevens het beheer van natuur en wegbermen. Het vindt grotendeels zijn toepassing in bijvoorbeeld de compost of biogasproductie. Bokashi is daarbij in tegenstelling tot compostering een anaeroob proces, wat middels de baggingsmachine gemakkelijk en gecontroleerd is uit te voeren. Kenmerkend voor het anaeroob proces is de lage temperatuur. In tegenstelling tot compost, die temperaturen tot 70 graden kan halen, blijft Bokashi onder de 40 graden. Hierdoor wordt de energie behouden. Middels onderzoek is aangetoond dat Bokashi in tegenstelling tot composteren nagenoeg geen koolstof in de vorm van CO2 verliest, waardoor middels Bokashi een zeer efficiënt proces betreft.

Voordelen van Bokashi middels inslurven:

MEER KWALITEIT

De baggingmachine zorgt voor een hoogwaardige kwaliteit en een gecontroleerd proces van toevoeging van additieven en het anaeroob opslaan van de biomassa. Hierdoor betreft het eindproduct een optimale voeding voor het bodemleven, waarbij er sprake is van een verhoging van de organische stofbalans en een meer weerbare bodem. Dit alles draagt bij aan meer vitale planten, wat een verdere positieve invloed heeft op de bedrijfsvoering in de agrarische sector.

MEER RENDEMENT

Er is sprake van een meerwaarde-strategie, waarbij een reststof wordt omgezet in een product wat zijn bedrage levert aan bodem en milieu. In beginsel zullen de kosten tot realisatie en afzet van Bokashi mogelijk gelijk zijn aan de oorspronkelijke afzet van biomassa. Echter door een projectmatige inzet van Bokashi, waarbij aandacht wordt besteed aan kwaliteit van het ingangsproduct, proces en de afzetzijde van het product, is het aannemelijk dat toepassing van Bokashi ook economisch zal bijdragen.

MEER MILIEUWINST

Een maximaal behoud van energie en koolstof (CO2– en NH3 uitstoot nihil), waarbij het ingangsmateriaal grotendeels bestaat uit regionale reststromen. Hierdoor blijven mineralen behouden binnen de regio en is er sprake van een minimale CO2-belasting vanuit transport. Door het inslurven van de biomassa is er geen sprake van enig percolaat en kan het proces flexibel op vele plaatsen worden toegepast, waardoor transportbewegingen minimaal blijven.

 

In onze flyer Bokashi “Methode om organisch (rest)materiaal te fermenteren en toe te passen als effectieve bodemverbeteraar” kunt u meer informatie lezen over deze methode.

Back To Top